sunlight

噖日好凍,風大,而且朝早冇太陽出

下午嘅時候太陽終於都出嚟喇!

不過由於雲好厚,感覺唔到佢嘅温暖

同埋其實只係一陣間,半個鐘好似都冇

但都聊勝於無,帶嚟一啲快樂嘅元素

鄭融 - 四季

今日就陽光明媚!!!好大個太陽曬落嚟暖笠笠好舒服

同埋拓荒對太陽絕殺!今日真係正吖!

評論留言区