thinking about 信任?

講起都幾搞笑

事情係噉嘅,今個學期有一科嘅作業成績係 TA 改完之後自己喺網上登記成績,唔知係因為 TA 懶定係過於相信我哋 or 兼而有之喇

跟住就噉執行咗成個學期,結果臨結課有啲同學唔記得喺網上登記,所以作業成績未有,呢件事就畀老師知道咗

老師就發火喇,叫 TA 收齊返我哋嘅作業逐個逐個登記

都幾好玩,原則上的確噉做好有問題,不過成件事過咗咁耐先踢爆,跟住 reset 返個正常嘅流程,就覺得幾好玩,同信任唔信任冇乜關,而係同公平透明性有關

評論留言区